History

Day Number 1000

Translated by Lada Pyatnitskaya 16:30:03 09/01/2017 Denis Grigoryuk (Resident of Donbass)   The siege of...